Održane sjednice komisija Gradskog vijeća Tuzla


Tokom jučer održanih sjednica, članovi Komisije za statutarna pitanja i propise, Komisije za poduzetništvo i Komisije za ekonomske odnose razmatrali su i prihvatili Odluku o pokretanju postupka spajanja javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu“ Tuzla, Odluku o izboru najpovoljnijih ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostorija, Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“, te Odluku o utvrđivanju posebnih uslova i kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i člana Upravnog odbora u JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla. Također su razmatrane i usvojene Odluka o uvjetima i načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla na lokalitetu poslovne zone „Kreka-sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije sa tekstom javnog oglasa o licitaciji, Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja – licitacije za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla u poslovnoj zoni „Kreka sjever“, Odluka o administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksi, Informacija o radu Gradskog pravobranilaštva Grada Tuzla u 2016. godini, te Nacrt zakona o šumama, Nacrt prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2016-2036 sa mišljenjem Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline i UO Zavod za urbanizam Tuzla i imovinsko-pravni akti. Članovi Komisije za statutarna pitanja i propise razmatrali su i usvojili Odluku o pristupanju izradi regulacionog plana dijela prostorne cjeline „Stara Solana“ u Tuzli, Odluku o pristupanju izradi zoning plana dijela „Rekreacionog područja i park šume Ilinčica“, Sanacijski plan parcelacije k.o. Tuzla II i Tuzla III, kao i Odluku o izmjenama i dopunama, te Obavještenje Stručne službe za poslove gradonačelnika o razlozima prolongiranja Odluke o organizaciji i djelokrugu rada uprave Grada Tuzla. Tokom sjednica Komisije za ekonomske odnose i Komisije za poduzetništvo razmatrani su i usvojeni Akcioni plan zapošljavanja Grada Tuzla za period 2017-2020 godina, Plan implementacije Strategije razvoja Grada Tuzla i indikativni finansijski okvir za 2017. – 2019. godinu te Izvještaj o ostvarivanju implementacije Strategije razvoja Grada Tuzla do 2026. godine.

GVsjednice


Članovi Komisije za poduzetništvo razmatrali su i usvojili Informaciju o podršci projekata iz oblasti poduzetništva u 2016. godini, te podržali zaključke koje je Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti dala u materijalu i ideju uvođenja ferijalne prakse u oblasti ugostiteljstva te je u tom cilju potrebno pokrenuti odgovarajuće aktivnosti, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, Ugostiteljskom školom i ugostiteljima na području grada Tuzla. Članovi Komisije za poduzetništvo uputiti će prijedlog Gradskom vijeću Grada Tuzla da se traži od nadležnih organa institucija da, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti, aktivnije djeluju u cilju rješavanja problema neuskađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada. Tokom sjednice članovi Komisije za poduzetništvo su konstatovali da je neophodno što prije, obzirom da se približavaju termini upisa u srednje škole i fakultete, u saradnji sa direktorima škola, prezentirati prvenstveno roditeljima, kada je u pitanju profesionalna orjentacija djece, prednosti i pogodnosti odabira škole i zanimanja za koja postoji stvarna potreba na tršištu rada, kao i to da je i pored podrške koja je bila obezbjeđena iz Budžeta Grada Tuzla i olakšica iz drugih fondova koji prate uspošljavanje ovih osoba u 2016. godini izostao odgovarajući interes poslodavaca za prijem u radni odnos osoba sa invaliditetom, te da je neophodna jača medijska prezentacija u cilju upoznavanja potencijalnih poslodavaca sa budžetskom podrškom, olakšicama i stimulacijama za upošljavanja osoba sa invaliditetom. Svi navedeni materijali će biti upućeni Gradskom vijeću Grada Tuzla na razmatranje i usvajanje.

30.3.2017. godine

 poliklinika irac

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

medex farm2

lovic

piemonte1

srce za djecu

golden jan 2021 2

cydonia2
vlada tk1