Zaštita javnog zdravlja – mikotoksini u hrani

 

JU Veterinarski zavod TK Tuzla u najskorije vrijeme će uzorke hrane i hrane za životinje moći ispitivati na prisustvo određenih kontaminanata potvrdnom (konfirmacijskom) metodom čiji naziv je tekuća hromatografija visoke djelotvornosti (eng. High-Performance Liquid Chromatography, HPLC), a koja je u primjeni u svim savremeno opremljenim laboratorijama u Evropi i svijetu.
Kao subjekti u poslovanju sa hranom (SPH) u obavezi ste da istu ispitujete, između ostalog, i na prisustvo različitih kontaminanata, a prema važećoj zakonskoj regulativi (Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama za određene kontaminante u hrani (Službeni glasnik BiH 68/14 od 01.09.2014. godine) i njegove izmjene (Službeni glasnik BiH 79/16, Službeni glasnik BiH 09/17 i Službeni glasnik BiH 84/18 od 30.11.2018. godine).

mikotoksini


Prema Pravilniku, kontaminant (štetna materija) je tvar štetna za zdravlje ljudi, koja nije namjerno dodata hrani, a čije je prisustvo u hrani posljedica postupaka tokom proizvodnje (uključujući radnje provedene u ratarstvu, stočarstvu i veterinarskoj medicini), prerade, pripreme, tretiranja, pakovanja, transporta ili skladištenja te hrane ili posljedica zagađenja okoline. U čl. 4 stav (1) Pravilnika je navedeno da se zabranjuje stavljanje na tržište hrane koja sadrži kontaminante koji nisu u skladu s maksimalno dozvoljenim količinama (MDK), navedenim u Aneksu koji je sastavni dio Pravilnika, dok je u čl. 5 stav (1) istog navedeno da se ne može ograničiti ili otežavati stavljanje na tržište hrane koja je u skladu sa navedenim Pravilnikom.
U smislu analiza hrane i hrane za životinje naprijed navedenom potvrdnom metodom (HPLC) od posebnog značaja je Dio II. Mikotoksini u Aneksu Pravilnika.
Mikotoksini su proizvodi nekih plijesni, a posebno su opasni zbog visoke toksičnosti u malim količinama. Žitarice (pšenica, zob, raž, ječam, riža, kukuruz), orašasti plodovi (pistacije, kikiriki, bademi) te voće i povrće mogu biti podloge za rast plijesni tokom uzgoja, prerade i uskladištenja. Kao prirodni kontaminanti u hrani najčešći mikotoksini su: aflatoksini, ohratoksin A, fumonizini, zearalenon, patulin i deoksinivalenol (DON). Ljudi i životinje uglavnom su izloženi mikotoksinima putem kontaminirane hrane i to ljudi najčešće putem orašastih plodova, začina te voća i povrća. Akutna i hronična oštećenja zdravlja izazvana mikotoksinima nazivaju se mikotoksikoze i mogu izazvati poremećaje niza organskih sistema (bubrežnog, krvožilnog, jetrenog, nervnog).
Zbog svega naprijed navedenog, a u cilju zaštite zdravlja potrošača, pozivamo Vas kao subjekte u poslovanju sa hranom (SPH) da analize na odgovarajuće kontaminante u hrani i hrani za životinje radite pouzdanom potvrdnom (konfirmatornom) metodom (HPLC) koja se primjenjuje u svim savremenim svjetskim laboratorijama.

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma