Održana 95. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 

 • Više od 130.000 KM za projekte u oblasti vodoprivrede

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnosti na odluke Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobravanju sredstava u skladu sa Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini. Ovim su odobrena sredstva u iznosu od  7.839,00 KM za finansiranje troškova projekta izrade glavnog projekta rekonstrukcija mjesnog vodovoda „Stupari selo“ u naseljima Stupari selo, Dubrave, Plane u MZ Stupari, općina Kladanj. Također odobreno je 19.656,00 KM za finansiranje troškova izrade studije i projektne dokumentacije regulacije i uređenja korita na vodotocima II kategorije na području općine Kladanj - Drinjača, Osica, Suha, Zatoča i Gostelja. Istovremeno su za finansiranje troškova projekta „Sanacije i rekonstrukcije vodovoda Toplice I faza“, općina Živinice, odobrene 62.694,99 KM, a za sufinansiranje troškova projekta   „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Banovići Selo II“ 46.048,94 KM.

 • Usvojen Plan jesenje sjetve

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona u 2017. godini. Ovim planom predviđeno je da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.779 ha. Žitaricama se planira zasijati 5.415 ha što iznosi 69,61% ukupnog plana sjetve, a što je manje za 1,76% u odnosu na plan 2016. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.709 ha što je 47,68 % od ukupnog plana. Plan sjetve povrća je 606 ha što je za 46 ha više u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.753 ha što je za 22 ha odnosno 1,24%, manje u odnosu na prošlogodišnji plan. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine planiraju se zasijati u općinama Lukavac, Gradačac, Čelić, Kalesija, Živinice i Gračanica. U cilju ostvarenja plana jesenje sjetve, potrebno je stvoriti preduslove kao što su isplata ostvarene novčane podrške za poljoprivrednu proizvodnju iz prethodnih godina, a blagovremeno isplaćivati i podrške ostvarene u 2017. godini kako bi olakšali poljoprivrednim proizvođačima nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu, obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći, obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu (mineralno đubrivo, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo), neophodne rezervne dijelove za poljoprivrednu mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), te u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizovati edukaciju poljoprivrednih proizvođača radi prezentacije novog sortimenta pšenice kao i drugih kultura, a cilju povećanja prinosa po jedinici površine.

 • 1.100.000,00 KM za subvencioniranje kamata

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog subvencioniranja dijela kamatne stope za kredite koji će biti plasirani privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona putem Sparkasse banke, a u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona današnjom odlukom daje nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da sa depozita po viđenju Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, prenese 1.100.000,00 KM na poseban namjenski depozit Vlade Tuzlanskog kantona otvoren kod Sparkasse banke d.d. BiH.

Bego95

Ostale odluke

 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da, odmah poduzme sve aktivnosti i radnje u stvaranju neophodnih formalno - pravnih i materijalno tehničkih preduslova kako bi se obezbijedilo budžetsko planiranje Uprave policije kao posebnog budžetskog korisnika u Budžetu Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je razmatrala Informaciju o problemima u vezi sa upućivanjem radnika na ocjenu radne sposobnosti, te donijela Zaključak kojim se obavezuju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Kantonalna administrativana služba Tuzla-Federalnog Zavoda PIO/MIO da u roku od deset dana održe zajednički sastanak na kojem će pokušati pronaći rješenje u vezi sa što bržim rješavanjem nagomilanih zahtjeva za medicinsko vještačenje i ocjenu radne sposobnosti na Institutu za medicinsko vještačenje.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2017. godinu. Ovim programom raspoređena su sredstva u ukupno iznosu od 60.000,00 KM, i to 50.000,00 KM za medije u privatnom sektoru i 10.000,00 za neprofitne organizacije koje su u svom djelovanju bave i poslovima javnog informisanja. Na prethodno raspisani javni poziv prijavilo se ukupno 18 aplikanata sa ukupno 32 projekta, od čega je 12 aplikanata sa 21 prijavljenim projektom ispunjavalo uslove propisane javnim pozivom. Donesenim programom planirana sredstva raspoređena su za sufinansiranje svih projekata koji su ispunjavali uslove javnog poziva.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o participaciji troškova studija za drugi i treći ciklus na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli za studente koji ne posjeduju državljanstvo Bosne i Hercegovine. Prema ovoj odluci studenti, strani državljani i lica bez državljanstva, koji studiraju na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli plaćaju školarinu za drugi i treći ciklus studija. Studenti drugog ciklusa studija upisani u akademskoj 2017/18. godini, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine plaćaju školarinu u visini od 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, plaćaju školarinu u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Studenti strani državljani i osobe bez državljanstva utvrđeni iznos školarine plaćaju pri prvom upisu u svaku studijsku godinu i to u dvije rate, prilikom upisa u svaki semestar. Kada su u pitanju cijene,  studenti strani državljani i osobe bez državljanstva trećeg ciklusa studija, upisani u akademskoj 2017/18. godini plaćaju školarinu na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport u iznosu od 9.000,00 KM, na Filozofskom fakultetu 10.000,00 KM, na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom i Tehnološkom fakultetu 12.000,00 KM, a na Fakultetu Elektrotehnike i Mašinskom fakultetu 14.000,00 KM.
 • Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje TK 2016. – 2019., za period juli 2016. – juli 2017. godine. Na osnovu pregleda realiziranih mjera može se zaključiti da su u prvoj godini realizacije Programa aktivnosti fokusirane na doprinos realizaciji prva dva cilja, koja se odnose na prevenciju pojave maloljetničke delinkvencije i razvoj kapaciteta nadležnih institucija. Poduzete su značajne aktivnosti na doprinosu realizaciji ostalih programskih ciljeva koji se odnose na stvaranje uslova za sprovođenje mjera intervencije i resocijalizacije. U predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama na području TK kontinuirano se razvijao i implementirao obavezan program edukacije nastavnika i učitelja, kao i preventivni programi rada sa djecom i učenicima. Vlada Tuzlanskog kantona pokazala je jasno opredjeljenje za podršku realizacije ovog programa o čemu govori činjenica da je, u okviru plana budžeta Ministarstva za 2018. godinu planirano da se postojeća pozicija „subvencija prevencije bolesti ovisnosti“ proširi i na prevenciju, intervencije i resocijalizaciju maloljetničke delinkvencije. Na ovaj način biće omogućena podrška realizaciji navedenih Programskih mjera putem sufinansiranja odgovarajućih projekata, za čiju realizaciju se očekuje značajna podrška donatora. U narednom periodu neophodno je da nadležne institucije i organizacije, zajedno sa nosiocima realizacije programskih mjera, u planiranim rokovima nastave raditi na realizaciji planiranih mjera i da kontinuirano doprinose postizanju Programskih ciljeva.
 • Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi Tuzla za 2016. godinu. Također, zbog usklađivanja sa novim Zakonom o državnoj službi i drugom zakonskom i podzakonskom regulativom data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći.
 • Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravlja u 2016.godini, kao i Informaciju o obezbjeđivanju rezerve krvi za potrebe liječenja građana u Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnostima obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu.
 • Vlada je danas donijela i Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10. - 31.12.2017. godine. Ovom odlukom odobreni su rashodi i izdaci u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.10.-31.12.2017. godine u iznosu od 85.248.684,53 KM, u skladu sa Budžetom Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluke o izmjeni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Ovim odlukama uštede koje su ostvarene u realizaciji kapitalnih investicija u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona usmjerene su u oblast obrazovanja. Naime, današnjim odlukama oko 20.000 KM usmjereno je za hitne intervencije na školskim objektima, te nabavku računarske i druge opreme u školama u Tuzlanskom kantonu.
 • Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je danas 8.000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Tuzli, na ime podrške u organizaciji i realizaciji ceremonije uvođenja u Tron novoizabranog episkopa zvorničko-tuzlanskog g. Fotija, koja je održana 08.10.2017. godine u Sabornom hramu u Tuzli. Također, 8.000,00 KM odobreno je Rukometnom klubu „Konjuh“ Živinice, na ime sufinansiranja troškova prijevoza i smještaja za učesnike na domaćoj i gostujućoj utakmici 2. kola EHF Challenge CUP-a. Udruženju „Centar za post – konfliktnu pravdu“ iz Sarajeva, na ime sufinansiranja rada „Muzeja zločina protiv čovječnosti i genocida 1992-1995“ odobrene su 4.000,00 KM, a Savezu udruženja logoraša Tuzlanskog kantona, na ime sufinansiranja dovršetka izgradnje stambenog objekta za članove porodice poginulog borca – djecu bez roditelja odobreno je 5.000,00 KM
 • Vlada je donije dvije odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu TK za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 6.486,90 KM. Ovim odlukama ne mijenja se visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2017. godinu.
 • Vlada TK utvrdila je osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za januar i februar 2016. godine u iznosu od 380,25 KM kao i  visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
 • Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je mišljenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona po zahtjevima za autentično tumačenje članova Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, te Zakona o visokom obrazovanju, kao i Mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u vezi sa tumačenjem člana Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, a koje je zatražila Zakonodavno – pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2017. godinu u iznosu od 57.386,40 KM za realizaciju projekta „Knowledge For Resilient soCiEty (K-FORCE)“ za JU Univerzitet u Tuzli, a sredstva je dodijelio University of Novi Sad. Odobreno je i usmjeravanje transfera za posebne namjene u iznosu 71.677,69 KM koje je, na ime izgradnje novog školskog objekta, za JU OŠ „Banovići Selo“ Banovići uplatio RMU „Banovići“ d.d. Banovići. Danas je odobreno i usmjeravanje transfera za posebne namjene u iznosu 3.000,00 KM, dodijeljene od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, na ime finansijske pomoći za realizaciju programskih aktivnosti.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak o izmjeni i dopuni nedavno donesenog Zaključka kojim je Direkciji cesta naložena realizacija određenih projekata uređenja i rekonstrukcije saobraćajne infrastrukture. Izmjenama i dopunama naložena je rekonstrukcija ceste Tojšići – Babina Luka – Đokići u MZ Kikači, izgradnja trotoara na području općine Živinice u naselju Priluk, duž regionalne ceste R-455a, realizacija faze I projekta proširenja parking prostora JP Međunarodni aerodrom Tuzla, sufinansiranje obnove i rekonstrukcije saobraćajnica i parking prostora u krugu JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, te sufinansiranje sanacije ceste u MZ Ćojluk općina Srebrenik.
 • Vlada je dala saglasnosti na odluke o odobravanju 4.446,00 KM za nabavku usluga izrade za nabavku usluga izrade detaljnog energijskog pregleda za JP RTV TK, kao i 6.984,90 KM za nabavku roba i radova rekonstrukcije objekta Druge osnovne škole Gračanica – područna škola Donja Lohinja.
 • Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Obzirom da je dosadašnja članica Tima Mejremić Senka upućena na duže bolovanje, Ministarstvo je predložilo da se umjesto Mejremić Senke na istu poziciju imenuje imenuje Čolić Merima.
 • Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti primjene informacijskog sistema SOTAC, između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Ovaj sporazum zaključuje se u svrhu definiranja uslova i načina korištenja informacijskog sistema SOTAC koji omogućava evidentiranje svih korisnika prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite na području Federacije BiH, kao i međusobnih prava i obaveza potpisnica ovog sporazuma koje se odnose na unošenje podataka u bazu, upravljanje i korištenje baze podataka i njenih aplikacija.
 • Vlada je donijela Zaključak kojim ovlašćuje Kantonalno pravobranilaštvo da povuče tužbu u sudskom postupku pokrenutom u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona od 21. maja 2003.godine, iz razloga promijenjenih okolnosti znatnim protekom vremena, te eventualnog nedostatka pasivne legitimacije na strani tužene.
 • Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak na tekst nacrta Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Kako se navodi u Mišljenju, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona podržava tekst nacrta Zakona uz određene primjedbe i prijedloge navedene u ovom Mišljenju.
 • Vlada je dala saglasnost Općinskom sudu u Gradačcu za prijem državnog službenika Sekretara suda u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za prijem 4 stručna savjetnika i to za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju; ratarstvo i povrtlarstvo; vođenje upravnog postupka i normativno-pravne poslove, te veterinarstvo i slatkovodno ribarstvo.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju članova školskih odbora u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden vt sept 2018

 seif

tztk

ahmedic2

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1