Održana 54. redovna sjednica Vlade TK

 

 • Napredak u pogledu koncesija

Ukoliko se izuzmu rudnici uglja, većina koncesionara ponaša u skladu sa ugovorima o koncesiji, te njihove obaveze u pravilu ne prelaze visine utvrđene za zadnji obračunski period, koje najčešće tek dospijevaju za naplatu, navodi se u danas prihvaćenoj Informaciji o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora. Od ukupno evidentiranih 10.468.901,80 KM dugovanja koncesionara, skoro 10 miliona (9.928.902,74) KM odnosi se na dugovanja JP „EPBiH“ dd Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ Tuzla, i ZD RMU „Đurđevik“ Đurđevik i RMU „Banovići“ ddBanovići. I pored značajnog iznosa ukupnog duga, ovo pokazujeda su Vlada Tuzlanskog kantona i resorna ministarstva su kroz različite načine uspjeli poboljšati izmirenja obaveza po osnovu koncesionih naknada, te smanjiti dugovanja određenih koncesionara.
Ono što također treba istaknuti jeste da se, u cilju smanjenja dodatnih troškova koncesionarima koji nastaju u postupku obezbjeđenje bankovne garancije, ukoliko je to predviđeno ugovorom o koncesiji, na zahtjev koncesionara počelo omogućavati avansno plaćanje godišnjekoncesione naknade na početku tekuće godine, uz usaglašavanje obaveza prema kvartalnim zapisnicima na kraju godine. Takvo rješenje je korisno i za koncesora i koncesionara, te su koncesionari izrazili pohvale za ovakav način obračuna koncesione naknade. Vlada Tuzlanskog kantona kao i resorna ministarstva kao koncesori su uložili velike napore i trud u proteklom periodu, kako bi se sam proces dodjele koncesija ubrzao, te odnos sa koncesionarima dodatno poboljšao.
Naravno da i u narednom periodu svi oni koji učestvuju u procesu realizacije ugovora o koncesijama, trebaju raditi na tome da se zadrži postojeći trend i da se učine dodatni napori da se prema onima koji ne ispunjavaju obaveze iz ugovora, poduzmu odgovarajuće mjere, kako bi se svi koncesionari doveli u ravnopravan položaj, navodi se u usvojenoj Informaciji.

VladaTK54nova

Ostale odluke

 

 • Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja prava nabeneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu. Pravo na beneficiju za upis kod redovnog studiranja na prvom ciklusu visokog obrazovanja naUniverzitetu u Tuzli, u visini do 50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku/akademsku godinu imaju djeca iz porodica poginulog, umrlog i nestalog branioca,ratni vojni invalidi,djeca ratnog vojnog invalida, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja,djeca dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja inezaposleni demobilisani branioci. Ovom odlukom propisani su i ostali kriteriji i podkriteriji za ostvarivanje ovog prava.
 • Također, Vlada je danas utvrdila uslove, kriterije i postupak ostvarivanja pravana besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu. Radi se o priključcima na vodovodnu i kanalizacionu mrežu i/ili elektrodistributivnu mrežu za borce i članove njihovih porodica sa područja Tuzlanskog kantona. Shodno donesenoj odluci, pravo na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu podrazumijeva refundacijufinansijskih sredstava licu koje u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branitelja ičlanova njihovih obitelji. I u ovoj odluci precizirani su i imovinski cenzus i dodatni kriteriji za ostvarivanje ovog prava.
 • S ciljem realizacije reduciranog Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ Vlada je danas odobrila 22.000,00 KM JU OŠ „Šerići“ Živinice, na ime rekonstrukcije područne škole „Priluk“,pri čemu se radi o projektu „Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ – EE FAZA II 2019-2021 (EERE), a koji se sufinansirasa „Caritas“ Švicarske. Također, za realizaciju istog projekta 16.000,00 KM je odobreno JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik, na ime rekonstrukcije PŠ Gornja Maoča. Javnoj ustanovi OŠ „Podorašje“ Srebrenikje odobreno i 20.000,00 KM na ime izgradnje poligona u područnoj školi „Zahirovići“. Vlada je odobrila i 16.000,00 KMJU OŠ „Rapatnica“ Srebrenik, na ime rekonstrukcije poligona u centralnoj školi, kao i 1.980,00 KM JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi Gradačac, za nabavka pumpe za centralno grijanje. Za rekonstrukciju unutrašnjih prostorija nakon prokišnjavanja krovaJU Mješovita srednja škola „Kalesija“ je odobreno 7.020,00 KM, dok je na ime rekonstrukcije sportskog poligona nakon poplavaJU OŠ „Stupari“ Kladanj odobreno 18.500,00 KM. Također, Ministarstvu obrazovanja i nauke TK je, za nabavku opreme odobreno 7.020,00 KM.
 • Vlada je danas,na period od pet godina, dodijelila  koncesiju za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK „Šićki brod“ na području grada LukavacJP „EPBiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.
 • Vlada je danas dala saglasnost na Prijedlog za sufinansiranje rada JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla iJU Narodno pozorište Tuzla koji je sačinila Komisija za analizu stanja i predlaganje usklađivanja mjesečnog iznosasredstava potrebnih za rad JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla. Također, dana je saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osnovama i mjerilima zautvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture.
 • Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku o raspisivanju i utvrđivanju tekstaJavnog konkursa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora iz reda osnivača JU Univerzitet u Tuzli na period do isteka mandata.
 • Vlada je dala saglasnost JU Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavnai saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala školske odbore u   osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, te privremeno imenovala člana Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla.
 • TK Novosti

  • Održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja

   Održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja U organizaciji CME MEDICAL UPGRADE - Centra za medicinsku edukaciju "Medicinska nadgradnja", u Sarajevu, je održana Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja. Polaznici škole su bili...

  • Održana 60. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 60. redovna sjednica Vlade TK  705.000,00 KM za podršku tjelesnoj kulturi i sportu     Vlada Tuzlanskog kantona je danas utvrdila o uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za oblast tjelesne kulture i sporta za 2020....

  • Održana 59. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 59. redovna sjednica Vlade TK60,5 miliona KM beskamatnih kreditnih sredstava za privredu Tuzlanskog kantona     Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je novih 60,5 miliona KM izuzetno povoljnih, beskamatnih kreditnih sredstava za...

  • Školska godina u TK počinje 7. septembra

   Školska godina u TK počinje 7. septembra - Uvedena nova pravila - Školska godina u TK ipak počinje 7. septembra, a ne 1.9. kako je prvobitno planirano, potvrdila je za FTV Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK. Rezultat je to...

  • Prezentiran dio kulturnih aktivnosti do kraja '20.

   Prezentiran dio kulturnih aktivnosti do kraja '20.S namjerom da pažnju javnosti usmjeri ka sektoru kulture, dugo zanemarivanom i trenutno jednom od najpogođenijih mjerama zbog koronavirusa, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona...

  • Preminula Amra Odobašić

   Preminula Amra Odobašić- Amra Odobašić izgubila bitku sa opakom bolešću - Amra Odobašić rođena je 3. avgusta 1967. godine u Tuzli. Fakultet političkih nauka Univerziteta u  Sarajevu, odsjek žurnalistika završila je...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

 solana1

adriatic

TQM

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

Istanbul 25 novembar 2020 vt

emma

tztk

piemonte1

cydonia2

pavic1
imel2

vlada tk1