Održana 55. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

 • Kantonalni zavod predložio da finansira liječenje teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini

Kantonalna vlada je prihvatila izjašnjenje Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a u vezi sa donošenjem Zakona o fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja kod djece. Prema ovim izjašnjenjima Ministarstvo i Zavod smatraju da pitanje dijagnostike i liječenje teških oboljenja kod djece treba biti riješeno od strane Zavada zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, bez povećanja stope zahvatanja iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Nedostajući dio sredstava treba da se osigura sredstvima budžeta FBiH što je zakonska obaveza budući su postojeća izdvajanja iz budžeta FBiH znatno manja od zakonom utvrđene obaveze. U skladu sa navedenim, neophodno je dopuniti i proširiti odredbe Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. Ministarstvo i Zavod smatraju da zaključci Gradskog vijeća Tuzla daju inicijativu da se novčana sredstva za liječenje djece osiguraju iz raznih izvora (budžet nivoa općina, grada, kantona i Federacije) ne daje garanciju i sigurnost u finansiranju, te da ovo pitanje treba rješavati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja. Shodno navedenom, Zavod zdravstvenog osiguranja TK je pripremio prijedlog izmjena i dopuna Odluke o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu kojom se dijagnostika i liječenja teških oboljenja djece koja se ne mogu liječiti u Bosni i Hercegovini finansira u visini od 100%, odnosno maksimalno 50.000 KM iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Ovom odlukom su obuhvaćena sva liječenja bolesti i stanja koja nisu utvrđena odredbama Pravilnika o uslovima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo. Ministarstvo i Zavod ne podržavaju inicijativu za donošenje Zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje teških oboljenja, jer smatraju da to nije adekvatno rješenje. Prije svega Osnivanje fonda solidarnosti zahtijeva dodatne troškove koji su neprihvatljivi, a odnose se na plaće i troškovi direktora, sekretarice, vozača, te ostalog administrativnog i tehničkog osoblja koji će u kontinuitetu opteretiti poslovanje Fonda čije se osnivanje predlaže. Pored navedenog to i dalje podrazumijeva angažman dijela službe Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo. Također ni rad upravnog odbora i drugih tijela Fonda, čije osnivanje se predlaže, nije i ne može biti besplatan, a to bi također teretilo rashode Fonda čije osnivanje se predlaže.

Vlada55TK

 • Prihvaćena Informacija o stanju u oblasti sporta

Ako se uzme u obzir iznos finansijske podrške programima i projektima u oblasti tjelesne kulture i sporta, rezultati koje su postizali sportisti sa područja Tuzlanskog kantona u 2018. godini su zadovoljavajući, navodi se u Informaciji o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, koju je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. Na području našeg kantona u 2018. godini je djelovao  preko 600 aktivnih subjekata kojima je onovna djelatnost, djelatnosti sportskih klubova, djelatnost fitnes centara, djelatnost rada sportskih objekata te ostale sportske djelatnosti. U 2018. registrovano je novih 30 sportskih klubova i udruženja u oblasti sporta, a interesantno je da među novoosnovanim klubovima i udruženjima bilježimo sportove kao što su padobranstvo i golf. Podrška razvoju oblasti tjelesne kulture i sporta u 2018. godini vršena je iz budžeta različitih nivoa vlasti pa su tako sportske organizacije sa područja Tuzlanskog kantona, svojim zalaganjem i uz podršku Ministarsva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, uspjeli povući sredstva od Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva kulture i sporta te iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a za koje namjene je Ministarsvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog raspisalo Javni poziv. Navedenim javnim pozivom podržana su 133 programa/projekta sportskih organizacija, te je za iste odobreno 418.400,00 KM. Ministarstvo za kulturu sport i mlade Tuzlanskog kantona također je tokom godine podržalo i 31 sportsku organizaciju koje su, svojim aktivnostima u 2018. godini, dodatno doprinjeli razvoju i promociji sporta u Tuzlanskom kantonu te je za navedene namjene izdvojen iznos od 72.000,00 KM.
Podršku sportu i sportskim klubovima za odlazak na mađunarodna takmičenja kao i u organizaciji sportskih manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona dala je i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je za ove namjene iz Budžeta TK izdvojila iznos od 59.340.00 KM
Većina lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona je u 2018. godini povećavala izdvajanja za sport, pri čemu prednjači Grad Tuzla sa skoro 3 miliona KM izdvojenih za sport u 2018. godini. Tokom 2018. godine, novoformirano Ministarstvo kulture, sporta i mladih je, u skladu sa uočenim nedostacima u primjeni Zakona o sportu, kao i potrebe njegovog usklađivanja sa stvarnim potrebama sportskih organizacija, kao i sa Zakonom u sportu u BiH, sačinilo i predložilo izmjene i dopunama Zakona o sportu, koje je kasnije i donijela Skupština Kantona. Usvojenim izmjenama i dopunama uveden je niz odredbi kojim se stvara adekvatniji okvir za efikasno funkcionisanje sportskih organizacija na području Tuzlanskog kantona.
Ministarsvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, u skladu sa strateškim opredijeljenjima, programom rada i usvojenim smjernicama, nastavit će sprovoditi aktivnosti koje će za cilj imati dalji razvoj i popularizaciju sporta  području Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

 • Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Informaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad radom ustanova koje realiziraju programe formalnog obrazovanja odraslih. Donesenim zaključkom Vlada je zadužila Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona da kontinuirano vrši inspekcijski nadzor nad radom svih ustanova obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, s ciljem unapređenja kvalitete i zakonitosti rada navedenih ustanova,  kao i validnosti javnih isprava koje te ustanove izdaju. Također, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona su zaduženi da se međusobno pismeno informišu, o svim uočenim pojavama do kojih dođu prilikom izvršenih nadzora u ustanovama obrazovanja, i da najmanje šestomjesečno, na temelju istih, o tome informišu i daju odgovarajuće preporuke i sugestije Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je danas dala saglasnost na Odobrenje dopune Plana novčanih tokova za period od 01.01. do 31.03.2019. godine. U operativnom planu budžeta za prvi kvartal ove godine odobrena su sredstva u iznosu od 71,324,854,11KM. Imajući u vidu da ostvareni prihodi iz budžetskih sredstava za isti period iznose 79,476.324,18 KM, može se zaključiti da je u ovom kvartalu ostvarena pozitivna razlika od 8.151.470,07 KM. Obzirom na ostvarenje većeg iznosa prihoda, današnjom odlukom omogućena je realizacija dopuna operativnih planova institucija, budžetskih korisnika u iznosu od 8.151.145,37 KM.
 • Vlada je prihvatila izvještaje o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2018. godini.
 • Vlada je danas donijela i Odluku o dodjeli koncesije privrednom društvu „Domažić“ d.o.o. Vučkovci – Gradačac. Koncesija se odnosi na zahvatanje vode iz vlastitih izvora vodosnabdijevanja – bunara, za potrebe snabdijevanja vodom potrošača naselja Vučkovci i Srnice Donje, općina Gradačac, a dodijeljena je na period od 10 godina, računajući od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.
 • Vlada je prihvatila pokroviteljstvo 7. Kongresa medicinskih sestara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.
 • Sa više donesenih odluka Vlada je izvršila prijenos stalnih sredstava za više općina i institucija u Tuzlanskom kantonu. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK je provelo proceduru javne nabavke za nabavku roba i radova, a u skladu sa prethodnim programom raspodjele sredstava, te je neophodno nabavljena sredstva prenijeti u vlasništvo lokalnih zajednica i institucija za koje su nabavljena.
 • Vlada je danas odobrila usmjeravanje jedne donacije i jednog transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. U svrhu realizacije projekta „Izgradnja Područne škole u Vučkovcima“ za JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović“ Srnice D. Gradačac, 110.000,00 KM je dodijelila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a za adaptaciju školskih prostorija u ovoj područnoj školi 4.694,00 KM dodijelilo je Udruženje „UHO BOSIT“ Gradačac.
 • Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na Prednacrt Zakona o lovstvu FBiH i psorlijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.
 • Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem jednog kantonalnog poljoprivrednog inspektora u radni odnos na neodređeno vrijeme.
 •     U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” i Skupštine JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona. Također, privremeno je imenovan Upravni odbor JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, razriješen je i imenovan dugi član Školskog odbora JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla, te data saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Direkcija regionalnih cesta TK, za prijevremeno razrješenje direktora ove javne ustanove.

16.4.2019. godine