Prihvaćen Plan energijske efikasnosti na području TK 2022-2024.

 • Održana 28. redovna sjednica Vlade TK


Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina. Ovaj dokument urađen je u skladu sa Federalnim akcionim planom energijske efikasnosti (EEAPF 2019-2021), a koji je pripremljen u skladu sa obavezama Bosne i Hercegovine iz Ugovora o osnivanju Energetske zajednice i u skladu sa Zakonom o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. On između ostalog prikazuje mjere i ukupno planirane uštede finalne energije za Tuzlanski kanton. Navedene uštede su zbir ušteda koji se postiže realizacijom kantonalnih programa energijske efikasnosti i ušteda koje se događaju djelovanjem tržišta i drugih aktera. Plan energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina je predvidio uštede energije od 55.070,14 MWh koje su za 34% manje od ukupnih indikativnih ciljeva za TK. Najveći doprinos ovim uštedama daju mjere koje se odnose na toplotnu izolaciju vanjskog omotača, tehnički sistemi u objektima i unutrašnja rasvjeta u javnim objektima. Realizacija planiranih mjera predviđenih ovim programom dovodi do uštede od 7.285,27 MWh, što je za 39% manje od indikativnih ciljeva. Također, doprinos uštedama je ostvaren i kroz program gdje se Vlada TK uključila da kroz sufinasiranje smanji zagađenje i potrošnju energije u porodičnim kućama u TK zamjenom postojećih kotlova na ugalj za kotlove na pelet, postavljanjem toplotnih pumpi za zagrijavanja objekata i postavljanjem termoizolacije na vanjsku ovojnicu objekata. Ova ušteda iznosi 3.739,00 MWh. Uštede koje se planiraju ostvariti kroz djelovanje tržišta i drugih tržišnih aktera iznose 44.046 MWh i istovjetne su sa onima koje su predviđene indikativnim ciljevima. Ukupna finansijska sredstva predviđena za realizaciju Plana energijske efikasnosti na području Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godina iznose 5.611.475,22 KM. Od ovog iznosa za realizaciju programa za povećanje energijske efikasnosti zgrada u sektoru javnih usluga, planirano je 3.733.475,22 KM. Većina mjera u sklopu ovog programa, 36 od ukupno 65, realizirani će biti tokom tekuće 2022. godine. Od preostalih 29 projekata, njih 16 je planirano da budu realizirani u 2023., a njih 13 u 2024. godini.

Vlada27

Ostale odluke

 

 • U skladu sa ranije donesenim Programom o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela više odluka o odobravanju sredstava za realizaciju ranije odobrenih projekata.
 • Vlada je danas odobrila 7.000,00 KM Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, u svrhu ugradnje električne i lokalne računarske mreže i nabavku pratećeg potrošnog materijala u poslovnoj zgradi u kojoj je smješten Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.
 • U skladu sa Programom o utvrđivanju kriterija, uslova i načina raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Podrška povratku prognanih osoba“, Vlada je danas odobrila 15.000 KM, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u realizaciji projekata održivog povratka, Općini Srebrenica za „Asfaltiranje lokalnog putnog pravca Skelani – Vodice – Tihići.
 • Vlada je danas prihvatila Informaciju o aktivnostima u komunikaciji između Radne grupe Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnicima sindikata u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona, te imenovala Pregovarački tim Vlade Tuzlanskog kantona za vođenje pregovora u vezi sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je danas donijela i više odluka o prijenosu stalnih sredstava. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je provelo proceduru javne nabavke za projekte energijske efikasnosti. Nakon realizacije projekta, namjenska sredstva knjigovodstveno su upisana na budžetskoj poziciji Tuzlanskog kantona, te ih je neophodno prenijeti na njihovog konačnog korisnika.
 • Također, Vlada je danas dala saglasnost na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022.godinu.
 • Vlada je danas donijela odluku kojom se pristupa dodjeli koncesije društvu „JATA GROUP“ d.o.o. Srebrenik za eksploataciju kamena krečnjaka na lokalitetu „Orlova klisura“, Potpeć u Srebreniku.
 • Nakon što je usvojila Informaciju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021.godinu organa uprave i službi za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona, na temelju podataka sadržanih u Informaciji, koje su dostavili navedeni organa Vlada Tuzlanskog kantona, obavezuje rukovodioce organa uprave Tuzlanskog kantona, kao i gradonačelnike i načelnike općina na području Tuzlanskog kantona, da ubuduće prilikom sačinjavanja izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku vode računa kod iskazivanja podataka u obrascima 1A, 1B, 2A i 2B u smislu odredbi Zakona o upravnom postupku. Kako se navodi u današnjem Zaključku. Izvještaj, treba da sadrži i izjašnjenja o razlozima nerješavanja predmeta u zakonom propisanom roku, te ukazuje na činjenicu realnog i preciznog iskazivanja ukupnih podataka o riješenim i neriješenim predmetima, kao i predmetima riješenim izvan zakonskog roka. Vlada je danas zadužila upravnog inspektora da tokom kalendarske godine izvrši kontrolu podataka koje iskazuju organi.
 • Zbog tehničke dorade i osiguranja dodatnih sredstava Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2022. godinu i Finansijskog plana JU Direkcije regionalnih cesta TK za period 01.01.2022.-31.12.2022. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2023. i 2024. godinu.
 • Današnjom odlukom Vlada je Ministarstvu finansija ustupila na korištenje dio podrumskih prostorija u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, površine 70m2 za potrebe smještaja arhivske građe.
 • Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
 • Vlada je danas dala saglasnost Uredu premijera, da zbog odlaska trenutnog uposlenika u penziju u radi odnos na neodređeno vrijeme primi državnog službenika, stručnog saradnika za protokol, kao i Javnoj ustanovi Arhiv Tuzlanskog kantona za prijem radnika na neodređeno vrijeme na radna mjesta: sekretar arhiva, arhivist na sređivanju, obradi i zaštiti arhivske građe u Arhivu, te arhivski tehničar.
 • Vlada je danas dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke.
 • Vlada je danas donijela odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.
 • Kao i svakog mjeseca Vlada TK danas je utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za septembar 2022. godine.


Odjeljenje za informisanje
20.9.2022. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno okt 2022

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

limenka

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

novan banka dec 2022

medex farm2

emma

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

lovic juli 2022

SOS nov 2022

fhz